PROSJEKTER


EIT UTVALG  AV VÅRE PROSJEKT


Ulrikstunnelen UUT23 (2021-pågår)

Byggherre: Azvi Norge AS/Bane nor

Kontraksverdi: 155 MNOK eks.mva

Rehabilitering av gamle Ulrikstunnelen. Tunnelarbeid, sprengning, sikringsarbeid og masseflytting. Samt grøftearbeid. 


Fossåa (2021-pågår)

Byggherre: Hywer AS

Kontraktsverdi: 60 MNOK

Vassveg for kraftanlegg. Inntak og dam eks teknisk anlegg. Etablering av rørtrase i grøft og tunneler..

Legging av rør. Bygging av kraftstasjon. Kabelgrøft. 


Tokheim Kraftverk (2022-Pågår)

Byggherre: Hywer AS

Kontraktsverdi: 43 MNOK eks mva

Grunnarbeidmed vassveg for kraftanlegg. Inntak, grunn og betong. Etablering av rørtrase grøft/tunnel.

Borre skalt, legging av rør og arrondering. Bygging av kraftstasjon


Rehabilitering dam Volavatn (2020-2022)

Byggherre: Eviny Fornybar AS

Kontraktsverdi: 29 MNOK eks mva

Heving og breddeutvidelse av eksisterande dam. Bruddkonsekvensklasse 4. Etablering av veg over dam,

samt utbetring av eksisterande veg. Uttak av 140.000 m3 stein i nytt steinbrot.  Kabelgrøft i terreng og veg. Arrondering av nytt og gamalt. steinbrot.


Nordhordaland Næringspark (2021-2022)

Byggherre: Nordhordaland Næringspark AS

Kontraktsverdi: 2,5 MNOK eks mva

Etablering av vann og avløp, straum, fiber og veg til næringsområdet.


Veg og VVA Mørkveslia (2021-2022)

Byggherre: Myrkdalen Fjellandsby.

Kontraktsverdi: ca 45 mill kr eks mva.

Bygging av infrastruktur i Mørkveslia hyttefelt. Totalt ca 3km med veg og VA-anlegg.

Legging av vannledning med dimensjonar opp til 250mm. Totalt ca 50 vannkummar.


FMO LØNO-TVINNO (2020-2022)

Byggeherre: Statens Vegvesen

Kontraktsverdi: 25 MNOK eks.mva

I hovedsak breddeutviding av eksisterande E16. Etablering av forsterka midtoppmerking og forsterka kantoppmerking. 


Strossing overføringstunnel Kaldos (2021)

Byggherre: Consto Dambygg as / Statkraft Energi.

Kontraktverdi ca 14 MNOK eks mva

Sprenging av tverrslag 90m. Strossing av overføringstunnel frå ca 4m2 til 12m2, lengde 350m.

Sikring med sprøytebetong og bolter.


Tilkomsttunneler Skaland Graphite (2021)

Byggherre: Skaland Graphite

Kontraktverdi ca 35 mill eks mva

Sprenging og sikring av adkomsttunneler for Skaland Graphite. Totalt sprengt 1200m tunnel.

Uttak av grafitt i grafittårene i gruva.


Voss Knutepunkt (2018-

Byggherre: Statens Vegvesen

Kontraktsverdi: 31,5 MNOK eks mva

Bygging av kollektivknutepunkt og tilhøyrande infrastruktur.  Elektroarbeid, anleggsgartnerarbeid,

grunnarbeid, VA, grøftearbeid og dekkelegging.


Sandfang Sima kraftverk (2020)

Byggherre: Statkraft as.

Kontraktsverdi: 10 mill kr eks mva

Prosjektbeskrivelse: Sprenging av nytt sandfang før sjakt til Sima kraftverk. Vegløst anlegg.

Alt utstyr ble flydd på plass. Utlasting av løsmasser i tunnel. Arrondering av tipp.


Hellifossen kraftverk (2020)

Byggherre: Clemenskraft as.

Kontraktsverdi: 8 mill kr eks mva

Prosjektbeskrivelse: Sprenging og sikring av tilløpstunnel på ca 360m. Tunneltverrsnitt på 12m2


Harøysund – avløpstunnel fiskeoppdretts (2020)

Byggherre: Aco Anlegg as/Artec Aqua

Kontraktverdi ca 14mill eks mva

Sprenging og sikring av 350 meter avløpstunnel. Utslag under vann på kote -50. Bolting.

Sprøytebetong. Injeksjon. Massetransport. Sprenging..


Heving av E16 på Voss (2019)

Byggherre: Statens Vegvesen

Kontraktsverdi: 2,8 MNOK eks mva

Heving av eksisterande E16, totalt 1,12 km. 


Grøndalselva Kraftverk (2019 - 2020)

Byggherre: Hywer as.

Sprenging og sikring av 2km lang tilløpstunnel til kraftverk. Drevet med minimumstverrsnitt.

Sikring med bolter og sprøytebetong. Kontraktsverdig ca 36 mill kr eks mva


Fv53 – Ljoteli - Skredsikring (2019-2022)

Byggherre; Vestland Fylkeskommune

Kontraktsverdi 210 mill kr eks mva

Sprenging og sikring av ny tunnel på 1100m. Sprenging i dagen, ca 50.000m3. Jordnagling.

Fjellsikring. Injeksjon. Vann og frostsikring med PE-skum. Vegbygging. Elektroarbeid. Trafikkavvikling.


Dam Stølsvatn (2019)

Byggherre: Eviny Fornybar AS

Kontraktsverdi: 12 mill kr eks mva

Prosjektbeskrivelse: Plastring av ny damkrone, ca 2000m3. Uttak av masser i steinbrudd.

Massetransport. Arrondering.


Kvisli Bru Voss Kommune (2019)

Byggherre: Voss Kommune.

Kontraktssum 6,0 mill eks mva

Totalentreprise etter NS8407. Arbeidet bestod av tilførselsveger og plasstype brukar,

bru av spennelement, prosjektering, elektro, rekkverk, trafikkavvikling, osv. bruspenn på 26 meter. 


Dam Stordalsvatn (2018)

Byggherre: Eviny Fornybar AS

Kontraktsverdi: 5,7 mill kr eks mva

Prosjektbeskrivelse: Plastring av dam nedstrøms. Uttak av masser i steinbrudd. Massetransport.

Vegbygging. Dammen er i bruddkonsekvensklasse 3.


Jordalen 2 Kraftverk (2016-2017)

Byggherre: Tinfos as

Kontraktssum: 15 mill kr eks mva

Prosjektbeskrivelse: Legging av rørgate for nytt Jordalen 2 kraftverk. Ca 1200m røyrgate.

Dimensjon rør Ø2000mm i GRP.


Tunsbergdalsdammen (2015-2017)

Byggherre: Statkraft Energi as

Kontraktssum: ca 80 mill eks mva.

Prosjektbeskrivelse: Rehabilitering av Tunsbergdalsdammen. Ny plastring på nedstrøms side 

(ca 200.000 am3) samt ny damkrone. Etablering av nytt lekkasjemålesystem med oppsamlingsdammer og målehus. Strossing av eksisterende overløpstunnel. Utvidelse av overløp. Injeksjon av overløp.

Etablering av 2km anleggsveg til nytt steinbrudd. Uttak av plastrestein i steinbrudd.

Arrondering. Etablering av nye terskler i flomløpskanal nedstrøms dam og erosjonssikring av denne.

Utsprenging flomløpskanal nedstrøms. Tunsbergdalsdammen er i bruddkonsekvensklasse 4.


Gosland Kraftverk (2015-2016)

#KRAFTVERK #RØRLEGGING

Byggherre: Tinfos as

Kontraktssum: 18 mill kr eks mva

Prosjektbeskrivelse: Gosland kraftverk. Bygging av nytt kraftverk i betong/tre.

To inntak (hovedinntak og overføring) i betong. Totalt 1250 meter hovedrørgate

duktilt ø 800. 700 meter med overføring Ø600mm GRP. 


Masseuttak Jostedøla (2013-2014)

Byggherre: Statkraft

Kontrakt sum: 10 mill kr eks mva

Prosjektbeskrivelse. Opplasting, transport og utlegging av elvemassar på Alsmo i Jostedalen.

Totalt transportert ca 120.000m3. Reetablering av ca 100 mål jordbruksland.


Jordalstunnelen/Holmen kraftverk (2013-2015)

Byggherre: Holmen Kraft as

Kontraktsverdi: 85 mill kr eks mva

Prosjektbeskrivelse: Sprenging, massetransport og sikring av Jordalstunnelen med lengde på 3064m

med tverrsnitt på 70-80m2. Tunnelen er sikret med sprøytebetong (4500m3). I tillegg er det sprengt ut

kraftstasjonshall og avløpstunnel.